311
خواندن هنگام خروج از منزل 70 هزار فرشته نگهبان شما می شوند.
هنگام ورود به منزل ، قحطی و فقر هرگز به منزلتان نمی آید
خواندن بعد از وضو شخصیت شما را 70 درجه بلندتر میسازد
خواندن قبل از استراحت، فرشته ها تمام شب را محافظتان خواهند بود
خواندن بعد از نماز واجب، فاصله بین شما تا بهشت فقط مرگ است

+ نوشته شده در  ساعت 14:59  توسط Armis |